Общи условия за покупка

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА "РОНОС" ООД ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ПРЕЗ WWW.BIGMARKET.BG

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през електронния магазин www.bigmarket.bg, собственост на "Ронос" ООД, наричан по-долу "Bigmarket". Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между „Ронос” ООД и Клиента. „Ронос” ООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Bigmarket стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през Bigmarket стоки само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
Bigmarket е запазена търговска марка на „Ронос” ООД.

„Ронос” ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 831176328, ИН по ЗДДС: BG831176328, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Александър Стамболийски" №84, Бизнес сграда Urban Model, ет.7, офис 38, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством търговската марка Bigmarket (http://www.bigmarket.bg).

Под "стоки/артикули", предоставяни през Bigmarket" се разбират следните стоки/артикули:

 • канцеларски материали;
 • офис консумативи и оборудване;
 • офис мебели;
 • бяла, черна, IT и офис техника;
 • други стоки/услуги.


Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики, изображение и продажна цена. „Ронос” ООД не носи отговорност в случай, че посочената от производителя информация за характеристиките на стоката/ите е невярна или неточна.

Под "Производител" се разбира всяко лице, което по занятие произвежда предлаганите през Bigmarket стоки/артикули и с чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация за стоката.

Под "Клиент" се разбира физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил в Bigmarket  и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът-физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. Bigmarket си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 години от Клиента.
Под "Клиентски профил" се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК/Идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от Bigmarket за целите, посочени в настоящите общи условия.

Под "Продажна цена" се разбира цена на бройка или за определено количество стока, включваща ДДС, без включени разходи за доставка на стоката, освен когато е изрично упоменато.

II. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ BIGMARKET

Публикуването на основните характеристики на стоката и на продажната й цена в Bigmarket по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.

Bigmarket не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, Bigmarket, в рамките на 5 (пет) работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента - посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес - за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и Клиентът не желае да промени поръчката си, заплатената сума за поръчания/те артикул/и ще му бъде възстановена в рамките на 15 работни дни след получаване на обратна връзка от Клиента.

Поръчки/заявки на покупка

За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през Bigmarket стоки, Клиентът е необходимо да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и да изрази/заяви съгласието си с настоящите Общи условия, както следва:

Регистрационна информация – Клиентът предоставя на Bigmarket следната информация: търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, Идентификационен номер/ЕИК, Ин по ЗДДС, МОЛ и други данни, които ще са необходими за идентификацията на Клиента. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, Bigmarket има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Съгласие с Общите условия – чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба през Bigmarket" при регистрация, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

 Всяка заявка за покупка от Клиента през Bigmarket, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. 

Процедура по подаване на поръчка/заявка за покупка

Поръчка/заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:

 1. Клиентът, след като попадне на уеб страниците свързани с http://www.bigmarket.bg, има възможност да избира продукти и да ги добавя във виртуална "Кошница" с натискането на бутон "Добави";
 2. При натискане на някой от виртуалните бутони "Кошница", той получава достъп до "Кошница" - таблица, в която той може да регулира броя на поръчаните артикули;
 3.  В "Кошницата" Клиентът определя количеството на стоките и продължава към покупката чрез натискане на виртуален бутон "Поръчай";
 4. Клиентът, предварително попълва данни за поръчката - име, фамилия, е-mail, град, адрес, телефон, начин на плащане. Ако желае фактура, попълва търговска фирма, ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ, адрес за фактура;
 5. При натискане на бутон "Поръчай" в модул „Потвърждение” на „Кошницата”, заявката за покупка на стока през Bigmarket се счита за извършена.


При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за Bigmarket не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката/заявката

Заявката за покупка се приема от Bigmarket чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: номер на поръчката; информация за заявената стока; нейната продажна цена; информация за доставчика.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение за активация на е-mail адрес на Клиента.

Цени и начини на плащане

За улеснение на клиентите юридически лица, всички цени на стоки в Bigmarket са в български левове и се показват със и без включен ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
а) при доставката - в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента;
б) по банков път по банкова сметка на „Ронос” ООД;

в) при доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка /Мебели, Рекламни материални и др./ е необходимо да бъде извършено авансово плащане в размер на 100 % от стойността на поръчката.

С избора на начин на плащане, предвиден в букви б) и в) по-горе, Клиентът - потребител по Закона за защита на потребителите, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на стоките по смисъла на чл. 53, ал.1 от закона.

Доставка

Поръчки за стоки на склад, направени до 14.00 часа се доставят в рамките на следващия работен ден за София и в рамките на два работни дни за страната.

Поръчки за стоки на склад, направени след 14.00 часа, или в неработен ден (събота, неделя, официални празници), се доставят в рамките на два работни дни за София и в рамките на три работни дни за доставки извън София.

За поръчки на стойност над  180 лв. без ДДС, доставката е безплатна за територията на Република България, а под този праг е както следва:

 • До 3 кг – 3,00 лв
 • От 3 кг до 7 кг – 5,00 лв
 • Над 7 кг – 8 лв

При доставка на  стандартни палетни пратки /евро палет с размери 120 х 80 см и тегло до 750 кг/, доставката е безплатна за дестинациите от приложения списък тукосвен ако в описанието на продукта изрично не е упоменато друго.

Внимание! За дестинациите извън него, клиента ще бъде уведомен за възможността за доставка и конкретните условия и цена. Експедицията ще бъде направена само след изричното потвърждение на клиента за избор на куриерска компания предложена от нас и цена или потвърждение от него за експедиция с куриерска компания по негов избор и за негова сметка. Същите условия важат и за нестандартни палетни пратки и специфични пратки с обемно тегло.

Стандартната доставка на палетни пратки, мебели и офис оборудване се извършва до партер на посочения адрес.

Предаване на стоката

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, BigMarket се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока,само  когато:

 • доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 • при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена.

ВАЖНО: 

А. При доставка с куриер, претенции за количествени несъответствия в транспортни единици (пакети, кашони, палети) и видими дефекти по тях могат да бъдат предявени само в момента на доставка. В тези случаи, Клиентът изисква от служителя на куриерската компания попълването на т.нар. "Двустранен протокол за увредена пратка".

Б. При доставка, извършена от служител на BigMarket, претенции за количествени и видими качествени несъответствия на съдържанието на пратката, могат да бъдат предявени само в момента на доставка, чрез попълване на "Протокол за рекламация".

След получаване на стоката, Клиентът има право да отправи рекламация при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата. В този случай, Клиентът може да поиска доставената му стока да бъде заменена през формата за рекламации в сайта на BigMarket (http://www.bigmarket.bg/reclamation).

Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й. BigMarket е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на рекламация. 

В случай на рекламация, Клиентът трябва да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително но не само инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително, но не само с поставените от производителя полистиролни или други защитни елементи, защитни фолиа, маркировки и т.н.

„Ронос” ООД полага грижа информацията в Bigmarket да се поддържа винаги вярна и актуална.
„Ронос” ООД не гарантира, че достъпът до Bigmarket ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на „Ронос” ООД.

„Ронос” ООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Bigmarket, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на „Ронос” ООД.

Клиентът е длъжен да обезщети „Ронос” ООД за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети „Ронос” ООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

Гаранционното обслужване на стоките предлагани в www.bigmarket.bg се осъществява за срока и съгласно условията посочени в гаранционната карта на съответната стока.

„Ронос” ООД с ЕИК 831176328, събира и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и в съответствие с принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016, наричан по-нататък за краткост Регламента, Законът за Защита на Личните Данни и Наредба 1 от 30.01.2013 г., касаеща Мерките за Защита на Личните Данни. В тази връзка на 15.05.2018 г. в дружеството е утвърдена и се изпълнява Политика за Защита на Личните Данни, в т.ч. приложимите към нея Процедури.

Взаимоотношенията с клиентите физически лица на Дружеството са свързани със събиране на минимум необходмите лични данни за целите на доставка на стоки и услуги, за подписването на договори, както и за провеждането на директен маркетинг.

Всяко физическо лице, чийто данни се обработват, има право на достъп до личните си данни, с които Дружеството разполага, право да поиска корекция на личните си данни /за да бъдат верни/, право личните му данни да бъдат изтрити, право да ограничи обработката им и/или да възрази срещу обработката на личните си данни за определени цели като изпрати писмено съобщение на адреса на дружеството гр. София, бул."Александър Стамболийски" №84, Бизнес сграда Urban Model, ет.7, офис 38 или на е-mail sales@bigmarket.bg 


Настоящите Общи условия са в сила от 23.05.2018 г. „Ронос” ООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си http://www.bigmarket.bg, заедно със съобщение за промените в секция Новини. При промени в настоящите общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на адрес: София, бул. "Александър Стамболийски" №84, Бизнес сграда Urban Model, ет.7, офис 38 или по факс: 0700 42 642. С  получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и „Ронос” ООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.